قطعنامه عده ئی از ترکمن های مقیم خارج از کشور

ما عده ئی از ترکمن های مقیم خارج از کشور بتاریخ ششم ژانویه سال ٢٠٠۸ در جلسه ویژه ای مربوط به قتل حسام الدین خدیور که در اثر برخورد قایق نیروهای حراست دریا در بامداد ٢٧ دسامبر سال ٢٠٠٧ بوقوع پیوسته و در اعتراض به این قتل اعتراضاتی در روستای چاپاق لی و بندر ترکمن صورت گرفته تشکیل شده، بعد از بحث و بررسی حوادث رخ داده به این نتیجه رسیدیم که:

به دلیل نبود کار در اکثر روستا های حاشیه نشین دریای خزر، شغل ماهیگیری تنها منبع درآمد ساکنین این روستا ها می باشد. از سوی دیگر تیراندازی به سوی ماهیگیران و قتل آنها از طرف نیروهای حراست دریا تداوم داشته و دارد و طی سالهای اخیر چندین قتل صورت گرفته است. نماینده مردم بندر ترکمن محمد قلی ایری تا کنون سه بار از پشت تریبون مجلس شورای اسلامی در سخنرانیهای قبل از دستور اعلام کرده که در بندر ترکمن بطور غیر قانونی به ماهیگیران تیراندازی می شود و از وزیر کشور و کشاورزی در این باره توضیح خواسته و دوبار هم به رئیس جمهور رسماً و کتباً در این مورد اطلاع داده است. با این وجود سؤ استفاده نیروهای حراست دریا از مقام و موقعیت خود همچنان ادامه داشته و دارد، که در نتیجه منجر به قتل حسام الدین خدیور و حوادث بعد آن گردیده است. ما شرکت کنندگان جلسه بر این اعتقادیم که:

١- دولت و مسئولین منطقه برنامه ای مطابق شرایط اجتماعی-اقتصادی و در جهت بر آوردن نیازهای منطقه برای تامین اشتغال نداشته و ندارد.

٢- برخورد نیروهای حراست دریا با ماهیگیران را عملی فراقانونی، تحریک آمیز و خودسرانه می دانیم.

٣- اعتراضات اخیر در روستای چاپاق لی و بندر ترکمن را عکس العمل مردم به نبود کار و اعتراض نسبت به سؤاستفاده های فرا قانونی و دنباله دار نیروهای حراست از مقام و موقعیت خود طی چندین سال اخیر می دانیم و مسبب اصلی این نا آرامی ها را عدم رسیدگی به خواست های برحق مردم منطقه وسؤاستفاده نیروهای حراست دریا می دانیم.

٤- دستگیری شرکت کنندگان در اعتراضات روستای چاپاق لی و بندر ترکمن را عملی غیر منطقی و غیرقابل قبول می دانیم و ادامه این دستگیری ها و هجوم های شبانه به منازل مردم و مجازات دستگیر شدگان را خصمانه، انتقام جویانه و غیرقانونی ارزیابی می کنیم.

به همین دلایل ما مصرانه از مسئولین دولتی می خواهیم:

١- عاملین قتل حسام الدین خدیور را در یک دادگاه علنی با رعایت تمام موازین قانونی و عرف بین المللی محاکمه و به مجازات برساند.

٢- مطابق مفاد قانون اساسی کشور برای اشتغال زایی، دولت و مسئولین برنامه ای مطابق نیاز های منطقه تهیه و تدوین نموده و به مرحله اجرا درآورند.

٣- نیروهای حراست دریا با وجود هشدارهای مردم و نماینده آنها بصورت رسمی، به سؤاستفاده از مقام و موقعیت فرا قانونی خود بطور متناوب ادامه داده، به همین دلیل ما می خواهیم که تدابیری جهت تعیین حدود اختیارات و جلوگیری از سؤاستفاده آنها اتخاذ نمایند.

٣- بدون هیچ شرط و شروطی تمامی کسانی را که گویا در اعتراضات اخیر شرکت داشته اند و در هجوم های شبانه به روستاهای چاپاق لی و اطراف آن دستگیر گردیده اند را آزاد نمایند.

ما شرکت کنندگان جلسه همچنین نهایت تاسف و همدردی خود با خانواده مرحوم حسام الدین خدیور اعلام می کنیم و خود را درغم آنها شریک می دانیم و از مردم منطقه می خواهیم که با شرکت گسترده در مراسم ترحیم این مرحوم نهایت همدردی و حمایت خود را از خانواده او ابراز دارند.

1- Abdulrahman Garravy - Russian-Persian-Turkmenian Translator

2- Akmirat Gurgenli - Master in history

3- Annadurdy Hajiyv - Economic expert

4- Annaguli Yinnam - Master in Pedagogic sience

5- Gylych Teke - Teacher at University

6- Haji Kor- Doktor

7- Hangeldy Ownuk- Master in history

8- Husheng - Journalist

9- Muhy Basyry - Bachelor in History

10-Muhammet Devejinejad - Doctor

11-Muhommetgeldi Berdi - Etnograph

12-Nazjan Seedi - Electronic engineer

13-Qiyas Ashiry - Film director

14-Rahim Shiykh - Historian

15-Wekyl Teke - Lawyer

16-Yakup

17-Yusup Kor Engineer