طرح

اساسنامه صندوق (بنیاد)زبان ترکمن

(سازمان غیر تجاری)

(سازمان اجتماعی)

 

٠۸/٠٢/٢٠٠۸

 

 

زبان وسیله اساسی ارتباط و تبادل افکار انسان ها بوده، یکپارچگی و رشد بی وفقه آن بی شک عامل مهم زنده ماندن و تکامل هر ملت است. با توجه به این واقعیت کنفرانس سازمان یونسکو در سال ١۹۹۹ روز ٢١ فوریه را "روز بین المللی زبان" اعلام نمود.

یادگیری زبان مادری و توان گفتگو به آن حق طبیعی هر انسانی می باشد به همین دلیل سالانه این روز برگزار می گردد. بنابراین یونسکو دفاع و حمایت از زبان هایی را که در هر گونه شرایط سخت خطر نابودی آنها می رود را وظیفه خود قرار داده است.

ضمن در نظر داشت این واقعیت وبا هدف حفظ، و تکامل زبان ملی مان که از نیاکان به ارث مانده ما برای ایجاد "صندوق زبان ترکمنی" توافق نموده ایم.

برای نیل به اهداف برشمرده فوق ، بمثابه قدم اول اساسنامه آن را به ترتیب ذیل پیشنهاد می نمائیم که پس از تصویب در جلسه عمومی، مطابق قوانین مشمول ثبت می باشد.

 

١- موارد کلی

 

١-١- صندوق زبان ترکمنی (منبعد در متن صندوق زبان) به منظور چاپ و نشر آثار محققین، نویسندگان، شاعران و مترجمین ترکمن که در جمهوری اسلامی ایران (منبعد در متن ج .ا .ا.) و خارج از آن زندگی می کنند و همچنین اتخاذ تدابیری جهت آموزش، و رشد زبان ترکمنی و ازجمله در همان راستا یاری و حمایت جهت تحقق اقدامات دیگر تاسیس می گردد.

١-٢- نام کامل صندوق زبان به زبان ترکمنی: "ترکمن دیل فوندی"

نام مختصر به زبان ترکمنی: (ت. د. ف.).

نام کامل صندوق به زبان انگلیسی: "ترکمن لانگویچ فوند"

نام مختصر به زبان انگلیسی: "ت. د. ل."

١-٣- صندوق زبان از لحظه ثبت دولتی مطابق مقررات به عنوان شخص حقوقی تاسیس یافته محسوب می گردد و در مالکیت خود دارای اموال خصوصی بوده، و با اموال خود در قبال تمام تعهدات خود مسئول می باشد، بنام خود از حقوق منقول و غیرمنقول برخوردار بوده و می تواند در دادگاه به عنوان خواهان و خوانده حضور یابد.

١-٤- صندوق زبان دارای تراز مستقل می باشد.

صندوق زبان ترکمن در محدوده _________ و کشورهای دیگر مطابق مقررات از حق گشایش حساب و عقد قرارداد هایی که مطابق قانون منع نگریده باشد، برخوردار است.

صندوق زبان بنام خود و بزبان ترکمنی از حق داشتن مهر، سربرگ و همچنین آرمی که مطابق مقررات ثبت گردیده باشد، برخوردار است.

١-۵- موسسین صندوق زبان شامل کسانی است که ضمن تائید اهداف آن، ماهانه حق عضویت پرداخت نمایند.

هر فرد ترکمن می تواند به طور فردی یا گروهی به عضویت صندوق زبان در آید.

١-٦- صندوق زبان در قبال تعهدات اعضاء مسئولیتی ندارد، اعضاء هم در قبال تعهدات صندوق زبان مسئولیتی به عهده ندارند.

١-٧- اموالی که از طرف اعضاء، دیگر اشخاص و سازمانها به صندوق زبان واگذار می گردند مالکیت آن محسوب می شوند.

صندوق زبان اموالی را که اعضاء، دیگر اشخاص و سازمانها واگذار نموده اند مطابق شرایط مقرر در اساسنامه و در جهت تحقق اهداف آن مورد استفاده قرار می دهد.

١-۸- صندوق زبان جهت تحقق اهداف و وظائف اش از حق انجام فعالیت های کارفرمائی مورد نیاز برخوردار می باشد.

١-۹- صندوق زبان جهت تحقق اهداف خود حق تاسیس و یا مشارکت در شرکت های موجود را دارد.

١-١٠- مطابق مقررات قانونی صندوق زبان می تواند شعبات و نمایندگی های خود را تاسیس نماید.

شعبات و نمایندگی ها شخص حقوقی محسوب نمی گردند. آنها بر اساس اساسنامه ای که صندوق زبان تصویب نموده فعالیت خواهند نمود.

١-١١- مسئولین شعبات و نمایندگی ها از طرف صندوق زبان منصوب شده و آنها بر اساس وکالتنامه صادره فعالیت خواهند نمود.

١-١٢- آدرس صندوق زبان:___________________

 

٢- اهداف وموضوع فعالیت های صندوق زبان

 

٢-١- هدف اساسی صندوق زبان عبارت است از حفظ و اشاعه، آموزش و تعمیم زبان ترکمنی در بین ترکمن های ج.ا.ا. و کشورهای خارج می باشد.

٢-٢- موضوع اساسی فعالیت صندوق زبان عبارت است:

               بر اساس این اساسنامه دادن وام وجوه پولی (شرایط اعطای وام، برگشت آن و غیره در هر مورد مشخص بر اساس قرارداد منعقده فی مابین صندوق زبان و طرفین مقرر خواهد گردید) به منظور چاپ و نشر آثار علما، نویسندگان، شاعران و مترجمین ترکمن ج.ا.ا. و کشورهای خارج، که حافظ و اشاعه دهنده و بانی رشد زبان ترکمنی بوده، ترجمه از زبان های دیگر بزبان ترکمنی و یا از زبان ترکمنی بزبان های دیگر؛

               بر پایه این اساسنامه یاری به علما، نویسندگان، شاعران و مترجمین ترکمن جهت تحقق افکار و ایده های آنها؛

               تجهیز و اجرای انواع اقدامات علمی، کارشناسی، درسی وآموزشی؛

               دادن اطلاعات کامل و درست در مورد موقعیت زبان ترکمنی در ج.ا.ا. و کشور های خارجی و ایجاد نظر مثبت در مورد زبان مان؛

               تجهیز، ایجاد و گسترش روابط متقابل رسمی و غیر رسمی علمی، کارشناسی با کشورها و سازمانهای خارجی؛

               تجهیز، ایجاد و توسعه روابط بین المللی رسمی و غیر رسمی با ترکمن ها؛

               آموزش زبان ترکمنی از طریق اینترنت، تهیه الکترونی مطالب در مورد زبان، ایجاد و یاری سایت های ترکمن جهت آموزش و اشاعه زبان ترکمنی و همچنین ایجاد آنها (سایت ها)؛

               برگزاری اقدامات علمی، تفریحی و مدنی جهت آموزش زبان ترکمنی؛

               تبادل تجربه با سازمانهای مشابه صندوق زبان؛

               تشکیل کورس های آموزش زبان ترکمنی؛

               برگزاری سخنرانی های علمی، تاریخی و ادبی و همچنین شب های شعر؛

               ایجاد سایت اینترنتی صندوق زبان؛

               تهیه و تولید و پخش برنامه های تلویزیونی و رادیویی در مورد زبان ترکمنی؛

               ترجمه و پخش میراث ادبی ترکمن (آثار کلاسیک)؛

               ایجاد کتابخانه کتابها ی ترکمنی؛

               برگزاری و شرکت در کنفرانس های علمی درباره زبان؛

 

٣- اموال صندوق زبان

 

٣-١- در تراز صندوق زبان زمین، ساختمان، بنا، دیگر اموال منقول و غیر منقول منجمله اشیاء، اوراق بهادار، وجوه پولی، ارز خارجی، حقوق اموال، دیگر ارزش های مادی و مالی اموال صندوق زبان را تشکیل می دهند.

٣-٢- منابع تشکیل دهنده اموال صندوق زبان شامل موارد ذیل می باشد:

               حق عضویت ماهانه اعضاء صندوق زبان و کمک های مالی؛

               کمک های واصله از اشخاص حقوقی و حقیقی؛

               وجوه حاصله از محل فروش کالا، کار و خدمات؛

               درآمدهای دیگر که قانون منع نکرده باشد.

٣-٣- سود حاصله صندوق زبان، مشمول تقسیم نبوده، بلکه آنها برای اهداف مشخص گردیده در اساسنامه مصرف خواهند شد.

٣-٤- گزارش مالی (حسابداری)، و آماری صندوق زبان مطابق قوانین و مقررات مقرر صورت می گیرد و هر سه ماه یکبار گزارش چگونگی استفاده از اموال به جلسه عمومی ارائه می گردد.

٣-۵- سال مالی از اول ژانویه تا ٣١ دسامبر می باشد.

قبل از اول مارس سال بعد ارگان اجرائی صندوق زبان بیلان عملکرد سالانه را تهیه و جهت تصویب به جلسه عمومی ارائه می دهد.

 

٤- ارگان عالی صندوق زبان

 

٤-١- ارگان عالی صندوق زبان جلسه عمومی اعضاء می باشد.

٤-٢- جهت اداره فعالیت های صندوق زبان در فواصل جلسات عمومی از بین اعضای جلسه عمومی ۵ (پنج) نفر به عنوان ارگان اجرائی آن به مدت یکسال انتخاب می گردند.

٤-٣- اختیارات جلسه عمومی شامل موارد ذیل می باشد:

٤-٣-١- نظارت بر چگونگی اجرای فعالیت های صندوق زبان و رعایت قوانین جاری؛

٤-٣-٢- ایجاد تغییرات و اضافات بر اساسنامه، که فقط پس از ثبت دولتی معتبر می باشند؛

٤-٣-٣- تعیین جهات اصلی فعالیت، چگونگی تکوین و تبیین اصول (پرینسیپ های) بهره برداری از آنها؛

٤-٣-٤- بررسی و تصویب گزارش سالانه، همچنین تراز حسابداری؛

٤-٣-۵- نظارت بر مصوبات ارگان اجرائی، رئیس آن، و همچنین گزارش نتیجه گیری های کمیسیون بازرسی و چگونگی اجرا و تصویب آنها؛

٤-٣-٦- انتخاب اعضای ارگان اجرائی صندوق زبان و کمیسیون بازرسی؛

٤-٣-٧- اخذ تصمیم در مورد انحلال صندوق زبان؛

٤-٣-۸- سازماندهی ممیزی حسابداری و تعیین میزان دستمزد آن؛

٤-٣-۹- تصویب برنامه مالی صندوق زبان و تغییرات در آن؛

٤-٣-١٠- اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبات و نمایندگی های صندوق زبان و تصویب اساسنامه های آنها؛

٤-٣-١١- اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس و اداره اشخاص حقوقی، همچنین تفویض حق شرکت در فعالیت مدیریت اجرائی آن به یکی از اعضای ارگان اجرائی؛

٤-٣-١٢- دیگر موارد که دراین اساسنامه در نظر گرفته شده است.

٤-٤- متقاضی کناره گیری از عضویت صندوق زبان با تقاضای کتبی وی صورت می گیرد.

٤-۵- جلسه عمومی در سال حداقل دو بار برگزار می شود. بنا به تقاضای ٣/١ اعضای جلسه عمومی و ارگان اجرائی جلسه عمومی فوق العاده دعوت می شود.

محل، زمان و ساعت تشکیل جلسه عمومی و دستور کار آن را ارگان اجرائی و یا یکی از اعضای ذی صلاح آن موظف است ١۵ روز قبل به اطلاع همه اعضاء برساند.

٤-٦- در جلسه عمومی، تصمیمات براساس اکثریت ساده آرا اتخاذ می گردد.

 

۵- ارگان اجرائی صندوق زبان

 

۵-١- ارگان اجرائی، سازمان اداره گروهی صندوق زبان بوده و طبق اساسنامه فعالیت جاری صندوق زبان را که خارج از حیطه وظائف جلسه عمومی و رئیس اجرائی است را برعهده دارد.

ارگان اجرائی را مدیر اجرائی رهبری می کند.

۵-٢- حدود و وظائف ارگان اجرائی شامل موارد ذیل می باشد:

١) تهیه و تدوین برنامه کار جهت انجام جهات اساسی فعالیت تعیین گشته در جلسه عمومی؛

٢) برنامه ریزی اولویت به ثمر رساندن آماج های مشخص شده در اساسنامه صندوق زبان و تعیین میزان وجوه مالی که برای آن مصرف خواهد گردید؛

٣) موافق اهداف اساسنامه تصویب مصوبه در مورد عقد قرارداد خرید و فروش اموالی که قیمت آن بیشتر از ٢۵٪ تراز نباشد؛

٤) فراخوان جلسات عمومی؛

۵) تصویب اسناد داخلی که خارج از حیطه اختیارات جلسه عمومی و رئیس ارگان اجرائی می باشد؛

٦) ارائه پیشنهاد تاسیس شعبات و نمایندگی های صندوق زبان و طرح اساسنامه آنها برای بحث و بررسی و تصویب در جلسات عمومی؛

٧) تهیه و ارائه گزارش سالانه فعالیت و همچنین گزارش سالانه حسابداری به جلسه عمومی؛

۸) تهیه برنامه های مالی جهت بحث وبررسی آنها در جلسه عمومی و همچنین پیشنهادات در مورد تغییرات در برنامه موجود مالی؛

۹) پیشنهاد تاسیس اشخاص حقوقی دیگر، شرکت در اداره آنها و همچنین تعیین حدود وظائف افراد شرکت کننده در آنها به منظور بحث و بررسی در جلسه عمومی؛

١٠) تشکیل گروه های علمی و کارشناسی به منظور انجام طرح های فعالیت در چارچوب ماده ٢ اساسنامه صندوق زبان؛

١١) دیگر مواردی که این اساسنامه در نظر گرفته است؛

١٢) انتخاب رئیس و معاون ارگان با رای مخفی از میان اعضای خود.

۵-٤- مسائلی که در حیطه اختیارات ارگان اجرائی است در عین حال نمی تواند موضوع بررسی ارگان دیگری باشد.

۵-۵- حد نصاب لازم جهت برگزاری جلسات ارگان اجرائی ۵٠٪+١ می باشد.

۵-٦- تصمیمات در ارگان اجرائی با اکثریت آرا شرکت کنندگان آن اتخاذ می گردد.

جهت اخذ تصمیمات در مورد تبصره های ۸،٣،١ بند ٣-۵ ماده ۵ این اساسنامه حداقل ٣/٢ آرای شرکت کنندگان لازم می باشد.

 

٦- رئیس ارگان اجرائی صندوق زبان

 

٦-١- ریاست ارگان اجرائی، بمثابه شخص واحد جهت پی گیری فعالیت روزمره صندوق زبان را، رئیس آن به عهده دارد.

٦-٢- ریاست و انجام فعالیت روزمره صندوق زبان وتامین اجرای مصوبات آن از وظائف رئیس ارگان اجرائی می باشد.

٦-٣- انتخاب و برکناری رئیس ارگان اجرائی از طرف آن ارگان صورت می گیرد.

٦-٤- وظائف رئیس ارگان اجرائی:

               انجام و نظارت بر فعالیت روزمره صندوق زبان، سازماندهی به منظور اجرا مصوبات جلسه عمومی و نظارت بر چگونگی انجام آن؛

               در محدوده کشور و کشورهای خارجی بدون وکالتنامه از طرف صندوق زبان عمل می کند و در ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای دولتی، سازمانهای خود گردان محلی حافظ منافع صندوق زبان بوده و آن را نمایندگی می کند؛

               اخذ تصمیمات و عمل به منظور حرکت هماهنگ با دولت، سازمانهای خودمختار محلی و بین المللی ؛

               گزارش وگزارش دهی صندوق زبان را سازماندهی می کند؛

               اداره اموال صندوق زبان را در حیطه اختیارات خود به عهده دارد، در موسسات اعتباری حساب ها را گشایش می دهد و می بندد.

               موافق اهداف قید شده در این اساسنامه در مورد نحوه استفاده از اموال صندوق مسئولیت به عهده دارد.

               نظارت بر فعالیت شعبات و نمایندگی های صندوق زبان؛

               استخدام اشخاص، منجمله سرحسابدار و گماردن اشخاص به سایر مقامات صندوق زبان و تعیین و صدور حدود وظائف سازمانی آنها؛

               عقد قراردادها از جمله قراردادهای کاری، صدور فرامین، تصویب اسناد درون سازمانی و انجام معاملات دیگر؛

               در تدارک و برگزاری جلسات ارگان اجرائی مسئولیت داشته و یک هفته قبل از تشکیل جلسه ارگان اجرائی اعضای آن را مطلع می نماید؛

               مسائل مورد بحث در جلسات عمومی و جلسه ارگان اجرائی را آماده می نماید؛

               بر اساس مصوبات ارگان اجرائی، تحقق فعالیت گروه های علمی و کارشناسی و غیره را تامین می کند؛

               مسائل دیگری که در ارتباط با فعالیت صندوق زبان می باشد را حل و فصل می کند.

٦-۵- رئیس ارگان اجرائی با رضایت اعضای ارگان اجرائی می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاون خود تفویض نماید.

٦-٦- رئیس ارگان اجرائی هر سه ماه یکبار گزارش نتایج عملکرد ارگان اجرائی و جلسه عمومی را گزارش می دهد.

٦-٧- اسناد مالی و پولی با ٢ (دو) امضاء اعتبار دارد: رئیس ارگان اجرائی و حسابدار.

 

٧- بازرسی فعالیت صندوق زبان

٧-١- جهت نظارت و بازرسی فعالیت صندوق زبان، مصوبات سازمانهای آن، چگونگی اجرای آنها، نحوه استفاده از وجوه مالی، در جلسه عمومی، کمیسیون بازرسی متشکل از ٧ نفر از بین اعضای صندوق زبان، به مدت یکسال انتخاب می گردند و کار نظارت و بازرسی را انجام می دهند.

٧-٢- بازرسی فعالیت مالی صندوق زبان را کمیسیون بازرسی انجام می دهد. هر ٦ ماه یکبار کمیسیون بازرسی فعالیت مالی-اقتصادی صندوق زبان را مورد بازرسی قرارداده و نتایج بازرسی را به جلسه عمومی ارائه می نماید.

٧-٣- کمیسیون بازرسی می تواند از رئیس ارگان اجرائی تمام اسناد حسابداری، مالی و غیره همچنین توضیحات لازم در مورد آنها را درخواست نماید.

٧-٤- کمیسیون بازرسی نتایج بازرسی خود را به جلسه عمومی ارائه می دهد.

٧-۵- اعضای کمیسیون بازرسی حق ندارند اطلاعات، اسناد دریافتی را افشاء نمایند.

٧-٦- کمیسیون بازرسی موظف است که بازرسی را ظرف ١٠ روز به اتمام برساند. در شرایط خاص و ویژه این مدت می تواند از طرف جلسه عمومی تغییر یابد.

 

۸- تغییر و انحلال صندوق زبان

 

۸-١- تغییر ساختار صندوق زبان از طریق یکی شدن، ادغام و تقسیم صورت می گیرد.

۸-٢- در مواردی که قانون در نظر گرفته و فقط با حکم دادگاه می توان صندوق زبان را منحل نمود.

۸-٣- حکم انحلال صندوق زبان، مطابق موارد پیش بینی شده در قوانین، می تواند عملی گردد.

۸-٤- وجوه پولی حاصله از محل فروش اموال پس از پرداخت تمام بدهی ها در اختیار جلسه عمومی بوده و در مورد آن تصمیم اتخاذ خواهد شد.

 

شرکت کنندگان در جلسه عمومی

موسس صندوق زبان